ASP.NET MVC – bardziej zaawansowana walidacja

Walidacja ASP.NET MVC oparta o atrybuty walidacyjne jest świetnym rozwiązaniem – w standardowych rozwiązaniach sprawdza się znakomicie – jednak czasami, podczas pracy nad projektem dochodzimy do sytuacji, gdy zaczyna nam brakować standardowych atrybutów. W takim przypadku najczęściej warto stworzyć własny atrybut walidacyjny oraz jego obsługę. Nie jest to wcale takie trudne, co postaram się pokazać  w niniejszym wpisie.

Po pierwsze, atrybut walidacyjny

Przykład – często zachodzi potrzeba sprawdzania wymagalności jakiejś property view modelu, tylko w przypadku gdy inne property przyjmuje określoną wartość. Wówczas stworzyć możemy atrybut o nazwie RequiredConditionallyAttribute – poniżej kod przykładowego view modelu, z property udekorowanym naszym atrybutem:

using CustomValidationAttribute.Attributes;
 
namespace CustomValidationAttribute.Models
{ 
  public class ViewModel
  { 
    public bool SomeProperty { get; set; }
 
    [RequiredConditionally("SomeProperty", true, "Thie field is required")] 
    public string ConditionallyRequiredProperty { get; set; }
  } 
}

W powyższej klasie mamy dwie property: SomeProperty – to od niej będzie zależało czy wypełnienie drugiej property jest wymagane; ConditionallyRequiredProperty – jak widać, jest ona udekorowana atrybutem, który przyjmuje trzy parametry: pierwszy to nazwa property od której zależy walidacja, druga to wartość przy której nastąpi sprawdzanie i trzeci to ewentualny komunikat błędu.

Polecam szkolenia:

Przejdźmy zatem do atrybutu RequiredConditionallyAttribute (na potrzeby przykładu, zakładamy z góry, że sprawdzamy czy wartość zależna jest typu bool, a property dekorowana jest stringiem – w bardziej życiowej sytuacji warto oczywiście zadbać o bardziej uniwersalne zastosowanie atrybutu):

namespace CustomValidationAttribute.Attributes
{ 
  [AttributeUsage(AttributeTargets.Property, AllowMultiple = false)]
  public class RequiredConditionallyAttribute : ValidationAttribute, IClientValidatable
  { 
    private readonly string otherPropertyName;
    private readonly bool otherPropertyValue;
    private readonly string errorMessage;
 
    public RequiredConditionallyAttribute(
      string otherPropertyName, 
      bool otherPropertyValue, 
      string errorMessage) 
    { 
      this.otherPropertyName = otherPropertyName;
      this.otherPropertyValue = otherPropertyValue;
      this.errorMessage = errorMessage;
    } 
 
    protected override ValidationResult IsValid(
      object value, 
      ValidationContext validationContext) 
    { 
      if (validationContext == null)
      { 
        throw new ArgumentNullException("validationContext"); 
      } 
 
      var property = 
         validationContext.ObjectInstance.GetType().GetProperty(this.otherPropertyName);
      var propertyValue = 
         property.GetValue(validationContext.ObjectInstance, null);
 
      if (this.otherPropertyValue == (bool)propertyValue)
      { 
        if (string.IsNullOrEmpty(value as string))
        { 
          return new ValidationResult(this.errorMessage);
        } 
      } 
 
      return ValidationResult.Success;
    } 
 
    public IEnumerable<ModelClientValidationRule> GetClientValidationRules(
      ModelMetadata metadata, 
      ControllerContext context) 
    { 
      var clientValidationRule = new ModelClientValidationRule
      { 
        ErrorMessage = this.errorMessage,
        ValidationType = "conditionallyrequired" 
      }; 
 
      clientValidationRule.ValidationParameters.Add( 
                    "otherpropid", 
                    this.otherPropertyName);
      clientValidationRule.ValidationParameters.Add( 
                    "conditionalvalue", 
                    this.otherPropertyValue);
 
      return new[] { clientValidationRule }; 
    } 
  } 
}

Jak widać, powyższa klasa opatrzona jest atrybutem AttributeUsage – za jego pomocą ograniczamy użycie naszego atrybutu do property. Wartość AllowMultiple informuje czy atrybut może być używany kilkakrotnie dla jednej property – w tym przypadku nie zezwalamy na to (to temat na osobnego posta). Ponadto mamy tutaj konstruktor który pobiera wartości opisane wcześniej.

Klasa atrybutu walidacyjnego musi dziedziczyć z klasy ValidationAttribute. Ponadto atrybut powyższy implementuje interfejs IClientValidatable – w ten sposób możliwa będzie walidacja po stronie klienta (za pomocą jquery). Przyjrzyjmy się najpierw metodzie IsValid – przesłaniamy tutaj metodę klasy ValidationAttribute:

protected override ValidationResult IsValid(object value, ValidationContext validationContext)
{ 
  if (validationContext == null)
  { 
    throw new ArgumentNullException("validationContext"); 
  } 
 
  var property = 
    validationContext.ObjectInstance.GetType().GetProperty(this.otherPropertyName);
  var propertyValue = 
    property.GetValue(validationContext.ObjectInstance, null);
 
  if (this.otherPropertyValue == (bool)propertyValue)
  { 
    if (string.IsNullOrEmpty(value as string))
    { 
      return new ValidationResult(this.errorMessage);
    } 
  } 
 
  return ValidationResult.Success; 
}

Na początku standardowe sprawdzenie czy parametr nie jest null’owy. Następnie, za pomocą nazwy property przekazanej w konstruktorze, pobieramy jej wartość:

var property = validationContext.ObjectInstance.GetType().GetProperty(this.otherPropertyName);
var propertyValue = property.GetValue(validationContext.ObjectInstance, null);

Następnie, porównujemy ją z wartością oczekiwaną (otherPropertyValue) i jeśli są takie same, dokonujemy właściwej walidacji.

Walidacja po stronie klienta

Jak wspomniałem wcześniej, implementując interfejs IClientValidatable, mamy możliwość walidacji również po stronie klienta, przy użyciu standardowych mechanizmów ASP.NET MVC. Pozostańmy zatem jeszcze w klasie naszego atrybutu i popatrzmy na metodę GetClientValidationRules:

public IEnumerable<ModelClientValidationRule> GetClientValidationRules(
  ModelMetadata metadata, 
  ControllerContext context) 
{ 
  var clientValidationRule = new ModelClientValidationRule
    { 
      ErrorMessage = this.errorMessage,
      ValidationType = "conditionallyrequired" 
    }; 
 
  clientValidationRule.ValidationParameters.Add( 
                      "otherpropid", this.otherPropertyName); 
  clientValidationRule.ValidationParameters.Add( 
                      "conditionalvalue", this.otherPropertyValue); 
 
  return new[] { clientValidationRule }; 
}

Metoda ta odpowiedzialna jest za ustawienie parametrów walidacji wykorzystywanych po stronie przeglądarki. Ustawiamy tutaj wartości, które zostaną później dodane jako atrybuty do tagu input w widoku – w momencie gdy w widoku skorzystamy z helpera Html do wyrenderowania textbox’a dla property opatrzonej naszym atrybutem, ustawione zostaną atrybuty conditionallyrequired, otherpropid i conditionalvalue. Spójrzmy zatem na widok, w którym skorzystamy z naszego przykładowego view modelu:

@model CustomValidationAttribute.Models.ViewModel 
 
<h2>Custom Validation Attribute Application</h2> 
@using (Html.BeginForm("Index", "Home", FormMethod.Post)) 
{ 
  @Html.LabelFor(x => x.SomeProperty, "SomeProperty") 
  @Html.CheckBoxFor(x => x.SomeProperty) 
 
  @Html.LabelFor(x => x.ConditionallyRequiredProperty, "ConditionalyRequired") 
  @Html.TextBoxFor(x => x.ConditionallyRequiredProperty) 
 
  <input type="submit" value="Submit Form" /> 
}

Jak widać, do wygenerowania formularza, wykorzystałem standardowy helper ASP.NET MVC. Jednak jesli po uruchomieniu aplikacji, podejrzymy źródło strony, zobaczymy że do textbox’a (input’a) dla ConditionalyRequiredProperty dodane zostały dodatkowe atrybuty html:

<h2>Custom Validation Attribute Application</h2> 
 
<form action="/" method="post"> 
   
  <label for="SomeProperty">SomeProperty</label> 
  <input 
    data-val="true" 
    data-val-required="Pole SomeProperty jest wymagane." 
    id="SomeProperty" 
    name="SomeProperty" 
    type="checkbox" 
    value="true" /> 
  <input name="SomeProperty" type="hidden" value="false" /> 
 
  <label for="ConditionallyRequiredProperty"> 
    ConditionalyRequired</label> 
  <input 
    data-val="true" 
    data-val-conditionallyrequired="Thie field is required" 
    data-val-conditionallyrequired-conditionalvalue="True" 
    data-val-conditionallyrequired-otherpropid="SomeProperty" 
    id="ConditionallyRequiredProperty" 
    name="ConditionallyRequiredProperty" 
    type="text" 
    value="" />   
   
  <input type="submit" value="Submit Form" /> 
 
</form>

Zwróćmy uwagę na drugi input (id = ConditionallyRequiredProperty) – dodane zostały niestandardowe atrybuty walidacyjne: data-val-conditionallyrequired, data-val-conditionallyrequired-conditionalvalue, data-val-conditionallyrequired-otherpropid. To właśnie te atrybuty, które zdefiniowaliśmy wcześniej w metodzie GetClientValidationRules.

W tym momencie, możemy już wypróbować nasz walidator – w tym celu musimy dodać do kontrolera akcję GET, która wyświetli powyższy formularz oraz POST, który wykona walidację (po stronie serwera):

[HttpGet] 
public ActionResult Index() 
{ 
  return View(); 
} 
 
[HttpPost] 
public ActionResult Index(ViewModel model)
{ 
  if (this.ModelState.IsValid == false)
  { 
    return this.View(model);
  } 
 
  return this.RedirectToAction("About"); 
}

Jak widać, standardowy kod walidacyjny ASP.NET MVC – wszystko załatwia nowy atrybut – jeśli odpalimy aplikację i zaznaczymy checkbox SomeProperty, a textbox’a pozostawimy pustego, po naciśnięciu Submit, strona odświeży się i podświetli się na różowo pusty checkbox. Jedyne co nam zostało to dodanie walidacji w jquery:

/// <reference path='jquery-1.5.1-vsdoc.js' /> 
/// <reference path='jquery.validate.js' /> 
/// <reference path='jquery.validate.unobtrusive.js' /> 
 
(function($) { 
  $.validator.addMethod("conditionallyrequired", function(value, element, params) { 
 
    var otherPropId = params.otherpropid;
    var conditionalValue = params.conditionalvalue;
 
    var $otherElement = $('#' + otherPropId);
    var otherValue; 
    if ($otherElement.is(':checked')) { 
      otherValue = 'True'; 
    } else { 
      otherValue = 'False'; 
    } 
 
    if (otherValue.trim() === conditionalValue) {
      if (element.value == false || element.value == '') {
        return false;
      } 
    } 
 
    return true;
  }); 
  jQuery.validator.unobtrusive.adapters.add( 
              "conditionallyrequired", ["otherpropid", "conditionalvalue"], 
    function(options) { 
      options.rules['conditionallyrequired'] = { 
        otherpropid: options.params.otherpropid, 
        conditionalvalue: options.params.conditionalvalue 
      }; 
      options.messages['conditionallyrequired'] = options.message; 
    } 
  ); 
}(jQuery));

W utworzonym pliku javascript mamy rejestracje dwóch metod – metoda na dole dodawana jest do walidatorów jquery i możemy w niej zauważyć pewne podobieństwo do tego co zrobiliśmy w metodzie GetClientValidationRules klasy atrybutu – definicja parametrów, które dodawane są do elementu html – input. Druga metoda, widoczna powyżej, to już konkretny walidator – sprawdzana jest wartość checkbox’a i jeśli jest ona zgodna z wartościa oczekiwaną, wykonywana jest właściwa walidacja.

Aby walidacja po stronie klienta zadziałała, należy upewnić się, że do widoku, oprócz powyższego pliku, załączone zostały pliki walidacji jquery:

<script src="@Url.Content("~/Scripts/jquery.validate.min.js")" type="text/javascript"></script> 
<script src="@Url.Content("~/Scripts/jquery.validate.unobtrusive.min.js")" type="text/javascript"></script> 
<script src="@Url.Content("~/Scripts/customValidation.js")" type="text/javascript"></script>

Podsumowanie

Jak widać, customowa walidacja nie jest niczym skomplikowanym, a często przydaje się w realnych projektach. Przykładowy kod, który posłużył do stworzenia tego wpisu dostępny jest tutaj.

| |

7 komentarzy do “ASP.NET MVC – bardziej zaawansowana walidacja

 1. Nie lubię amerykanizmów!
  Czy „…wymagalności jakiejś property view modelu…” dla Ciebie wygląda dobrze? Dla mnie nie – tym bardziej, że są pełnoprawne odpowiedniki w naszym rodzimym języku.

  „…mamy dwie property…” – Ręce opadają.
  „…customowa walidacja…” – Że jaka?

  Mimo całego szacunku dla tego o czym piszesz to jednak powyższe strasznie kole w oczy.

 2. Dobrze, że o tym piszesz – sam się zastanawiałem jak najlepiej nazwać „property” po polsku – jakieś propozycje? 😉

 3. „Dobrze, że o tym piszesz – sam się zastanawiałem jak najlepiej nazwać „property” po polsku – jakieś propozycje? ;)”

  property – właściwość

 4. Wedlug mnie property lepiej brzmi od wlasciwosci, tak samo jak wole field od pola oraz if od jezeli (kiedy w kontekscie rozmowy chodzi o programowanie oczywiscie). No ale kazdy moze miec swoje zdanie….

 5. Ja również uważam, że lepiej nazywać po angielsku niektóre rzeczy jeśli chodzi o programowanie, łatwiej się czyta i np. property dla mnie jest bardziej naturalne niż właściwość, jednak np. nad custom już bym wolal po polsku.

 6. Bardzo rzeczowa wymiana zdań – typowo polska. A teraz pytanie związane z artykułem. Czy wiecie może jak zrobić żeby ustawiać atyrbuty w Metadata w zależności od wartości property? Np. jak property X ma wartość 1 to inne property ma ustawiony atrybut Editable na false ?

Komentowanie zostało wyłączone.