ASP.NET MVC – ValidationSummary a dwa formularze na jednym widoku

Na temat walidacji formularzy w ASP.NET MVC napisałem już w przeszłości kilka postów. Jako, że ostatnio pracuję po godzinach nad pewnym swoim projektem (jeśli starczy mi zapału i doprowadzę go do końca to na pewno się pochwalę), znów natknąłem się na pewien problem związany właśnie z walidacją. Rozwiązanie jest w sumie banalne ale może komuś się przyda 😉 Myślę, że najlepiej będzie rozpocząć od przedstawienia problemu, zacznijmy więc!

Opis problemu

Czasem tworząc skomplikowany widok, mamy potrzebę zawrzeć w nim kilka różnych formularzy „postujących” do różnych akcji kontrolera. Spójrzmy na przykład (oczywiście on nie będzie skomplikowany;)):

@model LoginRegisterViewModel

@using (Html.BeginForm("Login", "Account"))
{
  @Html.ValidationSummary(true)
  
  <fieldset>
    <legend>Log in</legend>
    <ol>
      <li>
        @Html.LabelFor(m => m.Login.UserName)
        @Html.TextBoxFor(m => m.Login.UserName)
        @Html.ValidationMessageFor(m => m.Login.UserName)
      </li>
      <li>
        @Html.LabelFor(m => m.Login.Password)
        @Html.PasswordFor(m => m.Login.Password)
        @Html.ValidationMessageFor(m => m.Login.Password)
      </li>
    </ol>
    <input type="submit" value="Log in" />
  </fieldset>
}

@using (Html.BeginForm("Register", "Account"))
{
  @Html.ValidationSummary(true)
 
  <fieldset>
    <legend>Registration</legend>
    <ol>
      <li>
        @Html.LabelFor(m => m.Register.UserNewName)
        @Html.TextBoxFor(m => m.Register.UserNewName)
        @Html.ValidationMessageFor(m => m.Register.UserNewName)
      </li>
      <li>
        @Html.LabelFor(m => m.Register.NewPassword)
        @Html.PasswordFor(m => m.Register.NewPassword)
        @Html.ValidationMessageFor(m => m.Register.NewPassword)
      </li>
      <li>
        @Html.LabelFor(m => m.Register.NewPasswordConfirm)
        @Html.PasswordFor(m => m.Register.NewPasswordConfirm)
        @Html.ValidationMessageFor(m => m.Register.NewPasswordConfirm)
      </li>
    </ol>
    <input type="submit" value="Register" />
  </fieldset>
}

Mamy więc dwa formularze, jeden służący do logowania, drugi do rejestracji nowego użytkownika. Współdzielą one również view-model, „postują” jednak do różnych akcji kontrolera. Spójrzmy teraz na akcję logowania:

Polecam szkolenia:

if (ModelState.IsValid == false)
{
  ModelState.AddModelError("", "Login failed - please try again");
  return View(new LoginRegisterViewModel
  {
    Login = viewModel,
    Register = new RegisterViewModel()
  });
}

Wszystko niby pięknie – walidujemy model i jeśli nie bangla dodajemy komunikat błędu do ‚ModelState’. Problemem jednak jest to, że komunikat ten jest globalny dla całego widoku, dlatego pojawi się on w podsumowaniu walidacji obu formularzy (w miejscu gdzie zadeklarowaliśmy „ValidationSummary”), a tego chcemy uniknąć ponieważ walidacja dotyczy tylko formularza logowania.

Rozwiązanie – wersja prosta

Rozwiązaniem tego problemu jest warunkowe renderowanie „ValidationSummary”, na przykład przekazując poprzez „ViewData”. Zmodyfikujmy więc najpierw odpowiednio akcję kontrolera:

if (ModelState.IsValid == false)
{
  ModelState.AddModelError("", "Login failed - please try again");
  ViewData["PostedForm"] = "Login";

  return View(new LoginRegisterViewModel
  {
    Login = viewModel,
    Register = new RegisterViewModel()
  });
}

Ten sam kod akcji logowania, z tym że w linii czwartej dodałem przypisanie wartości „Login” do kolekcji ‚ViewData’. Analogicznie należy zrobić w akcji „Register” kontrolera „Account” (tyle, że nie przypisujemy do „ViewData” wartości „Login” tylko na przykład „Register”). Następna rzecz do zrobienia to modyfikacja widoku, tak aby „ValidationSummary” było renderowane warunkowo, tylko kiedy jest rzeczywiście potrzebne:

if (ViewData.ContainsKey("PostedForm") && (string)ViewData["PostedForm"] == "Login")
{
  Html.ValidationSummary(true);
}

Analogiczne zmiany wprowadzamy dla formularza rejestracji (oczywiście również, zamiast „Login” sprawdzamy wartość „Register”). W ten sposób podsumowanie walidacji pojawi się tylko dla formularza, którego rzeczywiście dotyczy.

Rozwiązanie – wersja usprawniona

Powiecie pewnie, że zaproponowane powyżej rozwiązanie jest mało eleganckie… Też tak uważam, dlatego zaproponuję teraz jego rozwinięcie/usprawnienie. Na początek proponuję zdefiniować „extension method” dla helpera „Html”:

public static MvcHtmlString NamedValidationSummary(
  this HtmlHelper htmlHelper, 
  string formName, 
  bool excludePropertyErrors)
{
  if (string.IsNullOrEmpty(htmlHelper.ViewData["PostedForm"] as string) == false 
    && htmlHelper.ViewData["PostedForm"] as string == formName)
  {
    return htmlHelper.ValidationSummary(excludePropertyErrors);
  }

  return MvcHtmlString.Empty;
}

W przykładzie przedstawiłem metodę rozszerzającą, która robi dokładnie to co zrobiliśmy wcześniej w naszym przykładowym widoku, tzn. sprawdza „ViewData” zawiera wartość przekazaną w parametrze ‚formName’ (czyli dla naszego wcześniejszego przykładu będzie to „Login” lub „Register”) i jeśli tak jest, to zwraca „ValidationSummary” (zostanie wyrenderowane jeśli użyjemy tej metody rozszerzającej w naszym widoku). W przeciwnym razie zwraca pusty ciąg, co oznacza, że nic nie ma zostać wyświetlone.

W przykładzie widać jeszcze, że przekazujemy do metody parametr „extenderPropertyErrors”. Wartość ta, przekazana do „ValidationSummary” mówi czy podsumowanie ma wyświetlać tylko wiadomości zdefiniowane bezpośrednio przez użytkownika, czy też ma wyświetlać również komunikaty pochodzące z atrybutów walidacyjnych.

Zobaczmy teraz jak użyć takiej metody (w przykładzie kod dla formularza logowania):

@Html.NamedValidationSummary("Login", true)

Widać tutaj, że nie musimy już pisać całego sprawdzenia wartości zawartej w „ViewData”. Metoda rozszerzająca robi to za nas.

Nie poprzestajemy jednak na usprawnieniach 😉 W przedstawionym rozwiązaniu w sekcji „wersja prosta” nie podoba mi się, że muszę w kodzie akcji kontrolera martwić się przypisaniem odpowiedniej nazwy formularza do „ViewData”. Czy nie łatwiej by było mieć atrybut, którym moglibyśmy dekorować interesujące nas akcje? Oto przykład takiego filtra:

public class NamedFormAttribute : ActionFilterAttribute
{
  private readonly string name;

  public NamedFormAttribute(string name)
  {
    this.name = name;
  }

  public override void OnActionExecuting(ActionExecutingContext filterContext)
  {
    filterContext.Controller.ViewData.Add("PostedForm", this.name);
  }
}

W konstruktorze przekazuję nazwę formularza, jaka ma być przypisana do „ViewData”. To co interesujące to implementacja metody „OnActionExecuting” – poprzez parametr ‚filterContext’ dobieramy się do kontrolera, a poprzez niego do właściwości „ViewData”. Teraz wystarczy wywołać metodę „Add” bo przypisać do klucza „PostedForm” odpowiednią wartość. Poniżej przykład użycia takiego atrybutu:

[NamedForm("Login")]
public ActionResult Login(LoginViewModel viewModel)
{
  if (ModelState.IsValid == false)
  {
    ModelState.AddModelError("", "Login failed - please try again");
    
    return View(new LoginRegisterViewModel
    {
      Login = viewModel,
      Register = new RegisterViewModel()
    });
  }

  // pozostałe akcje potrzebne do prawidłowego zalogowania użytkownika
}

Jak widać, z kodu akcji zniknęła linia, w której przypisywaliśmy do „ViewData” wartość „Login”. Zamiast tego akacja udekorowana jest atrybutem „NamedForm”, której przekazujemy wartość „Login” – zgodnie z tym co pokazałem w poprzednim przykładzie, to atrybut doda do „ViewData” odpowiednią wartość, która zostanie później wykorzystana przez opisaną przez nas wcześniej metodę rozszerzającą.

Podsumowanie

W zaproponowanym powyżej rozwiązaniu użyłem właściwości „ViewData”, można to wszystko oczywiście napisać przy użyciu właściwości „ViewBag”. Niech to będzie zadanie domowe – z gwiazdką (dla chętnych) 🙂

To tyle na dziś, być może komuś się to przyda, a może są na ten problem dużo lepsze rozwiązania?

|