ASP.NET MVC – własny model binder

Tym razem przykład z życia! W ramach pracy nad projektem, w którym obecnie biorę udział, do generowania gridów na widokach, korzystamy z komponentu Telerika – ASP.NET MVC Grid. Niestety rowziązanie to ma pewne wady – w naszym przypadku, potrzebowaliśmy korzystać z Grida w trybie edycji po stronie klienta, a do przetwarzania zmian, zdefiniowana została w kontrolerze metoda UpdateGridData udekorowana atrybutamami Bind określającymi jak mają zostać zbindowane dane przekazane do kontrolera. Niestety, dane przesyłane do kontrolera przekazywane są w sposób niestandardowy… Kod metody poniżej:

///
Updates grid data.
///Inserted rows.
///Updated rows.
///Deleted rows.
/// Grid data.
[AcceptVerbs(HttpVerbs.Post)]
[GridAction]
public ActionResult UpdateGridData(
  [Bind(Prefix = "inserted")]IEnumerable insertedrows,
  [Bind(Prefix = "updated")]IEnumerable updatedrows,
  [Bind(Prefix = "deleted")]IEnumerable deletedrows)
{
  if (updatedrows != null)
  {
    // update appropriate value in shopping cart
    foreach (RowViewModel rowViewModel in updatedrows)
    {
      // operate on assets
    }
  }

  return Json(updatedrows);
}

Ciało metody, z punktu widzenia tego przykładu jest nieistotne, dlatego okroiłem ją – to, na co należy zwrócić uwagę, to atrybut Bind(Prefix = „updated”) – grid Telerika, trzyma (po stronie JS) dane o dodanych, usuniętych i zmienionych wierszach w tablicach o nazwach inserted, updated oraz deleted. Dodając ten atrybut, mówimy że kontroler ma przekazywane dane podpiąć do odpowiednich kolekcji jako parametry wejściowe metody. I tutaj pojawia się problem, ponieważ okazało się, że grid owszem, próbuje przekazać te tablice do kontrolera ale poszczególne propertisy view modelu, opatrzone są przedrostkiem updated[0] (dla tablicy updated) – na przykład dla property Investment view modelu, grid próbował wstawiać wartość updated[0].Investment. Co zatem zrobić? Na ratunek przyszedł customowy ModelBinder – nazywa się CurrencyBinder, ponieważ interesowało nas tylko pobranie wartości typu decimal. Stąd też przeciążenie metody BindProperty – poniżej kod:

using System.Globalization;
using System.Web.Mvc;

///
Currency binder.
public class CurrencyBinder : DefaultModelBinder
{
  protected override void BindProperty(
    ControllerContext controllerContext,
    ModelBindingContext bindingContext,
    System.ComponentModel.PropertyDescriptor propertyDescriptor)
  {
    if (propertyDescriptor.PropertyType == typeof(decimal)
      || propertyDescriptor.PropertyType == typeof(decimal?))
    {
      string identifier;

      if (string.IsNullOrEmpty(bindingContext.ModelName))
      {
        identifier = propertyDescriptor.Name;
      }
      else
      {
        identifier = string.Format(
          CultureInfo.InvariantCulture,
          "{0}.{1}",
          bindingContext.ModelName,
          propertyDescriptor.Name);
      }

      ValueProviderResult valueResult =
        bindingContext.ValueProvider.GetValue(identifier);

      // do it only if value is assigned to property
      if (valueResult != null)
      {
        decimal convertedValue;
        if (!decimal.TryParse(valueResult.AttemptedValue, out convertedValue))
        {
          if (!decimal.TryParse(
              valueResult.AttemptedValue,
              NumberStyles.Currency,
              CultureInfo.CurrentCulture,
              out convertedValue))
          {
            // TODO: try to make some conversion by hand
          }
        }

        this.SetProperty(
            controllerContext,
            bindingContext,
            propertyDescriptor,
            convertedValue);

        return;
      }
    }

    base.BindProperty(controllerContext, bindingContext, propertyDescriptor);
  }
}

W moim przypadku, interesowała mnie tylko jedno property view modelu, typu decimal, stąd na początku sprawdzenie PropertyType – jeśli typ jest taki jak się spodziewamy, idziemy dalej – jeśli nie, wykonywany jest standarowy binding. Na początek musimy określić identyfikator, dla którego w bindingContext trzymana jest wartość przekazywana do kontrolera:

Polecam szkolenia:

string identifier;
if (string.IsNullOrEmpty(bindingContext.ModelName))
{
  identifier = propertyDescriptor.Name;
}
else
{
  identifier = string.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "{0}.{1}", bindingContext.ModelName, propertyDescriptor.Name);
}

Przedrostek update[0], który przekazywany jest przez grid, trafia do bindingContext.ModelName – stąd jeśli ta wartość jest pusta, identyfikator pobierany jest w standardowy sposób – w przeciwnym razie identyfikator sklejamy z przedrostka i nazwy property oddzielone kropką. Gdy mamy już identyfiaktor, wykorzystujemy go do pobrania instancji ValueProviderResult, który przechowuje wartość przekazywaną przez grida:

ValueProviderResult valueResult = bindingContext.ValueProvider.GetValue(identifier);

Teraz możemy już pobrać wartość, która ma być przypisana do view modelu – wszyskie dane z grida przekazywana są do kotrolera w postaci stringów, dlatego musimy dokonać konwersji:

// do it only if value is assigned to property
if (valueResult != null)
{
  decimal convertedValue;
  if (!decimal.TryParse(valueResult.AttemptedValue, out convertedValue))
  {
    if (!decimal.TryParse(
      valueResult.AttemptedValue,
      NumberStyles.Currency,
      CultureInfo.CurrentCulture,
      out convertedValue))
    {
      // TODO: try to make some conversion by hand
    }
  }

  this.SetProperty(controllerContext, bindingContext, propertyDescriptor, convertedValue);

  return;
}

Wartość która ma być przypisana do view modelu trzymana jest property AttemptedValue, w pobranej wcześniej instancji ValueProviderResult. Najpierw probujemy dokanać zwykłej konwersji stringa na decimala – jeśli się nie uda, zakładamy że wartość podana do kontrolera jest sformatowana jako waluta – jeśli i to się nie uda, w tym przypadku nie robimy nic więcej (można dopisać jakąś ręczną conwersję). Skonwertowaną wartość przypisujemy do property i kończymy wykonanie metody.

Czy to wszystko? Jeszcze jedna rzecz! Musimy zarejestrować nasz binder – robie te dodając atrybut ModelBinder do klasy view modelu:

[ModelBinder(typeof(CurrencyBinder))]
public class RowViewModel
{
  ...
}

Jak widać, własne model bindery to bardzo przydatna funkcja ASP.NET MVC, wszędzie tam, gdzie operujemy na niegenerycznych danych.

|