Orchard – widget „Najnowsze komentarze”

Niniejszy blog oparłem na dotnetowym CMS’ie Orchard, jednak w standardowym zestawie modułów brakowało mi takiego, który wyświetlałby najnowsze komentarze do postów w formie listy. Postanowiłem więc stworzyć własny widget Orcharda, który byłby za to odpowiedzialny (efekt można obejrzeć w lewym dolnym placeholderze na tej stronie). Poniżej opis tworzenia własnego widgetu.

Przygotowanie modułu

Na początek należy utworzyć nowy moduł Orcharda (dokumentacja dostępna tutaj). Zacząć trzeba od upewnienia się, że mamy zainstalowany moduł Code Generation, jeśli nie – należy zainstalować go w swojej instancji Orcharda.

W tym momencie mamy możliwość wygenerowania kodu źródłowego nowego modułu. W tym celu wchodzimy w wiersz poleceń Windowsa, przechodzimy do katalogu srcOrchard.Web (na przykład C:projektyOrchardsrcOrchard.Web) i uruchamiamy konsolę Orcharda, wpisując binOrchard.exe – inicjalizacja konsoli zajmuje chwilę, po jej zakończeniu wpisujemy:

Polecam szkolenia:

orchard> codegen module LatestComments /IncludeInSolution:true

Powyższe polecenie wygeneruje nowy projekt w katalogu Modules. Parametr /IncludeInSolution:true spowoduje, że nowy projekt znajdzie się od razu w solucji Orcharda.

Kolejna rzecz, to przygotowanie pliku Module.txt, odpowiedzialnego za przechowywanie informacji o module. W tym celu otwieramy solucję Orcharda znajdującą się w katalogu src (na przykład C:projektyOrchardsrcOrchard.sln). W katalogu Modules solucji, powinien już znajdować się projekt LatestComments, który utworzony został przed chwilą. Rozwijamy jego zawartość i otwieramy plik Module.txt i edytujemy go:

Name: LatestComments
AntiForgery: enabled
Author: B.D.
Website: http://burczu-programator.pl
Version: 1.0
OrchardVersion: 1.0
Description: Shows latest comments in a short way
Features:
  LatestComments:
    Name: Latest Comments
    Description: Shows latest comments

Wprowadzone powyżej informacje, po dodaniu modułu do Orcharda, zostaną wyświetlone w menu Modules w dashboardzie.

Utworzenie widgetu

Tworzenie widgetu rozpoczniemy od utworzenia modelu dziedziny, nazywanego w Orchardzie rekordem, który reprezentuje dane na temat naszego widgetu zapisywane w bazie danych. Jedyną informacją na temat widgetu, która będzie przechowywana w bazie jest ilość komentarzy, które mają zostać wyświetlone. Wartość ta będzie mogła być ustawiana przez użytkownika podczas edycji widgetu.

Aby utworzyć nowy rekord, stwórzmy w module LatestComments katalog Modules, a następnie dodajmy do niego klasę LatestCommentsWidgetRecord:

using Orchard.ContentManagement.Records; 

namespace LatestComments.Models 
{ 
  /// <summary> 
  /// Latest comments widget record entity. 
  /// </summary> 
  public class LatestCommentsWidgetRecord : ContentPartRecord
  { 
    /// <summary> 
    /// Gets or sets the count. 
    /// </summary> 
    /// <value> 
    /// The count. 
    /// </value> 
    public virtual int Count { get; set; }
  } 
}

Klasa rekordu musi dziedziczyć z ContentPartRecord, a property musi być wirtualna – to dlatego, że Orchard jako ORM’a używa NHibernate, który z kolei wymusza na nas ustawienie wszystkich członków encji jako wirtualnych w celu użycia Lazy Loading’u (to temat na osobny post – dla zainteresowanych więcej na przykład tutaj).

Kolejną rzeczą jest stworzenie Orchard’owego ContentPart’a czyli „kawałka treści” odpowiedzialnej za wyświetlanie ostatnich komentarzy:

using System.ComponentModel; 
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using Orchard.ContentManagement; 
 
namespace LatestComments.Models 
{ 
  /// <summary> 
  /// Latest comments widget part. 
  /// </summary> 
  public class LatestCommentsWidgetPart : ContentPart<LatestCommentsWidgetRecord>
  { 
    /// <summary> 
    /// Gets or sets the count. 
    /// </summary> 
    /// <value> 
    /// The count. 
    /// </value> 
    [Required] 
    [DefaultValue(5)] 
    [DisplayName("Count of comments to display")] 
    public int Count
    { 
      get { return this.Record.Count; }
      set { this.Record.Count = value; }
    } 
  } 
}

Powyższa klasa dziedziczy z generycznej klasy ContentPart przyjmującej jako typ utworzony przez nas wcześniej rekord. Property Count może być udekorowana atrybutami – użyte one zostaną w trakcie edycji widgeta (są to standardowe atrybuty używany m.in. do dekorowania ViewModeli w ASP.NET MVC).

Następnie zajmiemy się zadbaniem o utworzenie odpowiedniej tabeli w bazie danych Orcharda. Posłuży nam do tego klasa Migrations, którą należy utworzyć za pomocą Code Generation – w tym celu wracamy do wiersza poleceń Orcharda i wpisujemy polecenie:

orchard> codegen datamigration LatestComments

W tym momencie w projekcie LatestComments wygenerowany zostanie plik Migrations.cs (jeśli nie dodał się do solucji, trzeba to zrobić ręcznie), wyglądający mniej więcej tak jak poniżej:

using System.Data; 
using LatestComments.Models; 
using Orchard.ContentManagement.MetaData; 
using Orchard.Core.Contents.Extensions; 
using Orchard.Data.Migration; 
 
namespace LatestComments { 
  /// <summary> 
  /// Data migrations. 
  /// </summary> 
  public class Migrations : DataMigrationImpl {
 
    /// <summary> 
    /// Creates this instance. 
    /// </summary> 
    /// <returns></returns> 
    public int Create() {
      // Creating table LatestCommentsWidgetRecord
      SchemaBuilder.CreateTable("LatestCommentsWidgetRecord", table => table 
        .ContentPartRecord() 
        .Column("Count", DbType.Int32) 
      ); 
 
      this.ContentDefinitionManager.AlterPartDefinition(
        typeof (LatestCommentsWidgetPart).Name,
        builder => builder.Attachable()); 
 
      return 1;
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Updates the from1. 
    /// </summary> 
    /// <returns></returns> 
    public int UpdateFrom1()
    { 
      this.ContentDefinitionManager.AlterTypeDefinition("LatestCommentsWidget", 
        config => config 
          .WithPart("LatestCommentsWidgetPart") 
          .WithPart("WidgetPart") 
          .WithPart("CommonPart") 
          .WithSetting("Stereotype", "Widget")); 
 
      return 2;
    } 
  } 
}

Powyższa klasa zawiera metodę Create, która wykonywana jest w momencie aktywacji modułu LatestComments. Dodanie lini AlterPartDefinition powoduje, że utworzony przez nas ContentPart będzie mógł być dodawany do każdego typu contentu. Metoda UpdateFrom1 uruchamiana jest w przypadku aktualizacji widgeta z wersji 1.0 (jeśli tworzymy nową wersję, na przykład 3.0, należy dodać kolejną metodę – UpdateFrom2, która wykona update z wersji 2.0) – odpowiada ona za poinformowanie Orcharda, że LatestCommentsWidget jest nowym typem zawartości, który zawiera LatestCommentsWidgetPart, który z kolei jest WidgetPart’em i może być używany jako widget (stereotype). W tym momencie mamy utworzoną podstawę. Kolejna rzecz to utworzenie handlera, czyli klasy która będzie odpowiedzialna za zachowanie naszego „parta” – obsługę zdarzeń i pobieranie danych. Tworzymy kolejną klasę (ja utworzyłem ją w katalogu Models):

using Orchard.ContentManagement.Handlers; 
using Orchard.Data; 
 
namespace LatestComments.Models 
{ 
  /// <summary> 
  /// Latest comments widget record handler. 
  /// </summary> 
  public class LatestCommentsWidgetRecordHandler : ContentHandler
  { 
    /// <summary> 
    /// Initializes a new instance of 
    /// the <see cref="LatestCommentsWidgetRecordHandler" /> class. 
    /// </summary> 
    /// <param name="repository">The repository.</param> 
    public LatestCommentsWidgetRecordHandler(IRepository<LatestCommentsWidgetRecord> repository) 
    { 
      this.Filters.Add(StorageFilter.For(repository));
    } 
  } 
}

Tutaj dzieje się tylko jedna rzecz: informujemy Orcharda, że do pobierania danych (rekordu LatestCommentsWidgetRecord) należy użyć generycznego repozytorium.

Kolejna sprawa to utworzenie drivera, czyli czegoś w rodzaju kontrolera renderującego widok widgetu, a także widoki edycyjne. Kod klasy poniżej:

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using LatestComments.Services; 
using Orchard.ContentManagement.Drivers; 
using Orchard.Environment.Extensions; 
 
namespace LatestComments.Models 
{ 
  /// <summary> 
  /// Latest comments widget driver. 
  /// </summary> 
  public class LatestCommentsWidgetDriver : ContentPartDriver<LatestCommentsWidgetPart> 
  { 
    /// <summary> 
    /// The latest comments service 
    /// </summary> 
    private ILatestCommentsService latestCommentsService;
 
    /// <summary> 
    /// Initializes a new instance of the <see cref="LatestCommentsWidgetDriver" /> class. 
    /// </summary> 
    /// <param name="latestCommentsService">The latest comments service.</param> 
    public LatestCommentsWidgetDriver(ILatestCommentsService latestCommentsService) 
    { 
      this.latestCommentsService = latestCommentsService;
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Displays the specified part. 
    /// </summary> 
    /// <param name="part">The part.</param> 
    /// <param name="displayType">The display type.</param> 
    /// <param name="shapeHelper">The shape helper.</param> 
    /// <returns>The driver result.</returns> 
    protected override DriverResult Display(
      LatestCommentsWidgetPart part, 
      string displayType, 
      dynamic shapeHelper) 
    { 
      return 
        this.ContentShape( 
        "Parts_LatestCommentsWidget", 
        () => shapeHelper.Parts_LatestCommentsWidget( 
          LatestComments: latestCommentsService.GetLatestCommentsFor(part)));
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Editors the specified part. 
    /// </summary> 
    /// <param name="part">The part.</param> 
    /// <param name="shapeHelper">The shape helper.</param> 
    /// <returns>The driver result.</returns> 
    protected override DriverResult Editor(LatestCommentsWidgetPart part, dynamic shapeHelper) {
      return this.ContentShape(
        "Parts_LatestCommentsWidget_Edit", 
        () => shapeHelper.EditorTemplate( 
          TemplateName: "Parts/LatestCommentsWidget", 
          Model: part, Prefix: Prefix)); 
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Editors the specified part. 
    /// </summary> 
    /// <param name="part">The part.</param> 
    /// <param name="updater">The updater.</param> 
    /// <param name="shapeHelper">The shape helper.</param> 
    /// <returns>The driver result.</returns> 
    protected override DriverResult Editor(
      LatestCommentsWidgetPart part, 
      Orchard.ContentManagement.IUpdateModel updater, 
      dynamic shapeHelper) 
    { 
      updater.TryUpdateModel(part, Prefix, null, null);
      return this.Editor(part, shapeHelper);
    } 
  } 
}

W powyższym kodzie, widać trzy metody: Display i dwie wersje Editor. Metoda Display odpowiedzialna jest za wyświetlanie widgeta na frontendzie, natomiast metody Editor używane są za wyświetlanie strony edycji widgeta (pierwsza) i zapis zmian (druga). W klasie tej warto też zwrócić uwagę na konstruktor – jako parametr przekazywana jest instancja interfejsu ILatestCommentsService – instancja ta jest dynamicznie tworzona i wstrzykiwana do tego konstruktora poprzez infrastrukturę dependency injection używaną w Orchardzie (autofac). Następnie instancja tego serwisu używana jest w metodzie Display, do pobierania listy komentarzy i przekazywana do modelu shape’a (LatestComments: latestCommentsService.GetLatestCommentsFor(part)).

Teraz nadszedł czas na opis implementacji interfejsu ILatestCommentsService – w projekcie LatestComments utworzyłem folder Services i dodałem do niego interfejs ILatestCommentsService:

using System.Collections.Generic; 
using LatestComments.Models; 
using Orchard; 
 
namespace LatestComments.Services 
{ 
  /// <summary> 
  /// Latest comments service interface.
  /// </summary> 
  public interface ILatestCommentsService : IDependency 
  { 
    /// <summary> 
    /// Gets the latest comments for. 
    /// </summary> 
    /// <param name="part">The part.</param> 
    /// <returns>List of latest comments.</returns> 
    IList<LatestComment> GetLatestCommentsFor(LatestCommentsWidgetPart part);
  } 
} 

Mamy tutaj tylko jedną metodę: GetLatestCommentsFor – odpowiedzialną za pobranie listy komentarzy. Poniżej implementacja interfejsu:

using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using LatestComments.Models; 
using Orchard.Comments.Models; 
using Orchard.Comments.Services; 
using LatestComments.Extensions; 
using Orchard.ContentManagement; 
 
namespace LatestComments.Services 
{ 
  /// <summary> 
  /// Latest comments service. 
  /// </summary> 
  public class LatestCommentsService : ILatestCommentsService 
  { 
    /// <summary> 
    /// The comment service 
    /// </summary> 
    private readonly ICommentService commentService;
 
    /// <summary> 
    /// Initializes a new instance of the <see cref="LatestCommentsService" /> class. 
    /// </summary> 
    /// <param name="commentService">The comment service.</param> 
    public LatestCommentsService(ICommentService commentService) 
    { 
      this.commentService = commentService;
    } 
 
    /// <summary> 
    /// Gets the latest comments for. 
    /// </summary> 
    /// <param name="part">The part.</param> 
    /// <returns> 
    /// List of latest comments. 
    /// </returns> 
    public IList<LatestComment> GetLatestCommentsFor(LatestCommentsWidgetPart part) 
    { 
      var comments = this.commentService.GetComments(CommentStatus.Approved);
 
      return comments.List().Select(
        comment => new LatestComment {
          Id = comment.Id, 
          Date = comment.Record.CommentDateUtc, 
          UserName = comment.Record.Author, 
          Text = comment.Record.CommentText.ShortenVersion(50),
          CommentedContent = 
            this.commentService.GetCommentedContent(comment.Record.CommentedOn)
        }).OrderByDescending(x => x.Date).Take(part.Count).ToList();
    } 
  } 
}

Powyżej widać, że konstruktor, przyjmuje instancję serwisu ICommentService – tutaj wykorzystujemy dostępny standardowo w Orchardzie moduł komentarzy – instancja wstrzykiwania jest przez autofac. W implementacji metody GetLatestCommentsFor wykorzystujemy instancję serwisu do pobrania komentarzy a następnie zwracamy ja jako listę obiektów LatestComment – jest to klasa utworzona przeze mnie do przechowywania danych o komentarzach do wyświetlania – w zasadzie jest to view model… Lista ograniczana jest tylko do ilości ustawionej w part.Count. Poniżej view model LatestComment:

using System; 
using Orchard.ContentManagement; 
 
namespace LatestComments.Models 
{ 
  /// <summary> 
  /// Latest comment view model. 
  /// </summary> 
  public class LatestComment 
  { 
    public int Id { get; set; }
 
    public DateTime? Date { get; set; }
 
    public string Text { get; set; }
 
    public ContentItem CommentedContent { get; set; }
 
    public string UserName { get; set; }
  } 
}

Ostatni etap – widoki

Jesli spojrzymy ponownie na metody Display i Editor klasy drivera, widać że potrzebne nam będą dwa widoki/shape’y: dla Display /Parts/LatestCommentsWidget.cshtml, a dla Editor /EditorTemplates/Parts/LatestCommentsWidget.cshtml. Poniżej kod widoku dla metody Display:

 1 @using LatestComments.Extensions 
 2 @using LatestComments.Models 
 3 
 4 @if (Model.LatestComments.Count == 0) 
 5 { 
 6   <p>Narazie brak komentarzy</p> 
 7 } 
 8 else 
 9 { 
 10   <ul class="latest-comment"> 
 11     @foreach (LatestComment comment in Model.LatestComments) 
 12     { 
 13       <li> 
 14         @Html.LinkToComment(comment.Text, comment.CommentedContent, comment.Id)
 15         <p>@comment.UserName dnia @comment.Date</p> 
 16       </li> 
 17     } 
 18   </ul> 
 19 } 

Jak widać, model zawiera property LatestComments, do którego w metodzie Display drivera przypisaliśmy listę view modeli LatestComment.

I na koniec editor template dla widoku edycji widgeta:

@model LatestComments.Models.LatestCommentsWidgetPart 
 
<fieldset> 
  <legend>Latest Comments</legend> 
  <div class="editor-label">@T("Comments coun")</div> 
  <div class="editor-field"> 
    @Html.TextBoxFor(m => m.Count) 
    @Html.ValidationMessageFor(m => m.Count) 
  </div> 
</fieldset>

Powyższy widok, wyświetli się użytkownikowi podczas edycji widgetu w panelu administracyjnym.

Podsumowanie

Jak widać, stworzenie widgetu dla Orcharda to nie jest jakiś rocket science… Mam nadzieję, że powyższy opis przyda się komuś. W razie pytań zapraszam do komentowania!

P.S. Na specjalną prośbę Dawida (patrz komentarze), udostępniam kod tego modułu: LatestComments.zip

| |

5 komentarzy do “Orchard – widget „Najnowsze komentarze”

 1. Temat kompletnie nie dla mnie, ale widzę, że wyświetla Ci „Narazie brak komentarzy” więc dodaję swój 🙂
  Powodzenia!

 2. Super:) Bo coś odpalić nie mogę i tak jakoś ciężko zaczyna się moja przygoda z tym cms 😉

Komentowanie zostało wyłączone.